PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS HỒNG KHÊ
QUẢN LÍ CÔNG VĂN ĐẾN

 
 
SốTrích yếu nội dungNgàyTải về
14 Tap huan trien khai thuc hien luat vien chuc 29/08/2012 [HyperLink19]
13 Tap huan trien khai thuc hien luat vien chuc 29/08/2012 [HyperLink19]
12 Ke hoach thuc hien hien GHYT hoc sinh , sinh vien nam 2012- 2013 28/08/2012 [HyperLink19]
12 V/v thuc hien GHYT hoc sinh , sinh vien 28/08/2012 [HyperLink19]
11 Chuong trinh cong tac chuyen mon cap THCS - thang 8 nam 2012 28/08/2012 [HyperLink19]
10 TT58 về đánh giá xếp loại học sinh 28/08/2012 [HyperLink19]
09 V/v huong dan khao sat chat luong dau vao lop 6THCS 28/08/2012 [HyperLink19]
08 QD ve viec dieu chinh muc thu hoc phi tai cac truong cong lap tren tinh Hai Duong 28/08/2012 [HyperLink19]
08 V/v khai giang nam hoc 2012-2013 28/08/2012 [HyperLink19]
07 To chuc giai bong da thuong nien va hoi thi lien hoan thieu nhi tuyen truyen ,gioi thieu sach he nam 2012 28/08/2012 [HyperLink19]
06 Quyet dinhV/v ban hanh ke hoach thoi gian nam hoc 2012- 2013 28/08/2012 [HyperLink19]
04 Huong dan khen thuong cac doanh nghiep va cac nha hao tam co dong gop ho tro cho su nghiep GD 28/08/2012 [HyperLink19]
03 V/v huong dan boi duong he cho GV, CBQL THCS- THPT 28/08/2012 [HyperLink19]
02 Giay moi : du tong ket cong tac bao hiem 28/08/2012 [HyperLink19]
1 V/v Huong dan to chuc hoat dong ky niem ngay 27/7 28/08/2012 [HyperLink19]