PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS HỒNG KHÊ
DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT THÀNH TÍCH XUẤT SẮC